GÓC NHÌN

Quản lý & Hành chính

Lý giải vì sao Món Huế sụp đổ

Shark Hưng cho rằng các nhà đầu tư tài chính chiếm tỷ lệ chi phối tuyệt đối dẫn đến người vận hành không còn động lực cống hiến là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của Món Huế. Hệ thống Món Huế đã…